Light kinetic ZOOM in an endless room
1972, Christian Megert 
sich drehendes Dreieck in einem endlosen Raum
1973, Christian Megert 

Kunst Zürch | PODIUMSGESPRÄCHE 2019 | Christian Megert

 

Login